Zásady zpracování osobních údajů společnosti SharpCrafters s.r.o.

Tyto zásady vycházejí ze Směrnice pro nakládání s osobními údaji, přijaté společností SharpCrafters s.r.o. (dále jen „Společnost“) pro zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR a v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů s účinností od 24.4.2019, v platném znění. Zásady poskytují informace o základních principech, podle kterých Společnost zpracovává osobní údaje statutárních zástupců, zaměstnanců, kandidátů na pracovní pozice, fyzických osob podnikajících – externích spolupracovníků, zástupců a kontaktních osob právnických osob, dodavatelů, obchodních a smluvních partnerů, studentů, zákazníků, a dalších osob (dále jen subjekt údajů), a o přístupu Společnost i ke zpracování, ochraně a zajištění bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů.

1. Úvodem

1.1. Společnost v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rámci všech svých hlavních činností a to na základě organizačního členění Společnost i a to zejména formou řízeného přístupu k takovýmto informacím. Dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků Společnost pro oprávněné účely související s jejich pracovním poměrem ke Společnosti.

1.2. Společnost, ode dne 25.05.2018, zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (General Data Protection Regulation „GDPR“). Dále Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů a s účinností od 24.4.2019.

1.3 Společnost zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

1.4. Subjekt osobních údajů poskytuje Společnosti své nezbytné osobní údaje v závislosti na účelu jejich zpracování, které je v celé své šíři obsaženo formou Přílohy č. 1 vydané Směrnice pro nakládání s osobními údaji Společnosti, přičemž jedná se zejména a výhradně o definici účelů zpracování osobních údajů:

a) výběrové řízení na pracovní pozici;

b) pro zajištění poskytovaných služeb Společnosti;

c) pro účely oprávněných zájmů Společnost nebo třetí osoby;

d) pro splnění smlouvy mezi subjektem a Společností;

e) pro komunikaci s externími spolupracovníky, smluvními a obchodními partnery;

f) pro ochranu vlastních práv a právních nároků;

g) pro vnitřní administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;

h) pro školící činnost;

i) plnění obecných zákonných povinností;

j) pro zajištění interních procesů bezpečnostni a ochrany osobních údajů, vedení mzdové a personální agendy a s tím souvisejících agend a vyplývající povinnosti vedení účetnictví Společnosti;

k) pro jiné účely se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

1.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul.

Společnost akceptuje souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován.

2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

2.1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a prokazatelné účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje zejména k pokrytí hlavních předmětných činností Společnosti, kterými jsou zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v Přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

2.2. Společnost dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních a jiných vztahů, vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, náborové agendy a jiných činností, které přímo souvisí s hlavními činnostmi Společnosti, a jsou definovány v interní Směrnici pro nakládání s osobními údaji Společnosti.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1. Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává kategorie osobních údajů subjektů, jejichž skladba je vždy dána nezbytností zpracování osobních údajů vždy dle definovaného účelu zpracování osobních údajů pro daný subjekt údajů.

4. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u Společnost

4.1. Společnost zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či automatizovaným způsobem a zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou archivačním a skartačním řádem. V návaznosti na účel zpracování jsou některé osobní údaje subjektu vedeny elektronické formě (např. systém podpory, obchodní systém, účetní systém).

4.2. Společnost zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí zavedených bezpečnostních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a to např. formou řízeného přístupu k těmto informacím, prováděním šifrování a anonymizace osobních údajů, schopnost obnovení dostupnosti osobních údajů nebo například formou pravidelných auditů zavedených bezpečnostních opatření.

5. Předání osobních údajů

5.1. Společnost nepředává osobní údaje jiným osobám, kromě zpracovatelů a příjemců osobních údajů, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Společnosti uložena smluvním vztahem, právním předpisem anebo k tomu nebyl udělen souhlas subjektu údajů.

5.2. Při zpracování osobních údajů ve Společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

6. Práva subjektu osobních údajů

6.1. Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od Společnosti, není-li v žádosti blíže uvedeno, veškeré informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

6.2. Žádost lze podat elektronickými prostředky, podáním učiněným prostřednictvím datové schránky nebo poskytovatele poštovních služeb anebo ústním podáním učiněným do záznamu u Společnosti; žádost nelze podat telefonicky.

6.3. Pokud se osobní údaje, týkající se subjektu údajů, získávají přímo od něho, poskytne mu Společnost v okamžiku získávání osobních údajů tyto informace:
a) totožnost a kontaktní údaje správce,
b) kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), pokud byl jmenován,
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a zpracovávány, a právní základ pro jejich zpracování,
d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto zákonném titulu,
e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně případného zpracovatele,
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci včetně odkazu na vhodné záruky,
g) dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy u Společnosti, nebo není-li ji možné určit, budou použitá kritéria pro stanovení této doby,
h) existenci práva požadovat od Společnost i přístup k osobním údajům, týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
i) pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
j) možnost podat stížnost u dozorového úřadu,
k) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do budoucí smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů,
l) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

6.4. Pokud Společnost hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním, informace o tomto jiném účelu.

6.5. Společnost nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

6.6. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu Společnost shodné informace a navíc zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

6.8. Společnost nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právním předpisem, který se na Společnost vztahuje a v němž jsou stanovena bezpečnostní a organizační opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů.

6.9. Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce
nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením v oblasti ochrany osobních údajů nebo v rozporu s legislativními povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li Společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není dotčeno.

6.10. Subjekt osobních údajů má tato další práva:

1. získat od Společnosti, jsou-li pro to splněny podmínky, informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů),
2. získat od Společnost přístup k osobním údajům, tj. získat od Společnost potvrzení o tom, zda tato zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu,
3. na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů,
4. na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány,
5. na omezení zpracování osobních údajů Společnosti, jsou-li splněny zákonné podmínky,
6. na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají, a které Společnosti i poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
7. vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
8. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy automatizované zpracování umožňuje právní předpis;
9. podat stížnost dozorovému úřadu.

6.11. Společnost je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv, jeho osobní identifikaci ověřením u příslušného zaměstnance, nebo identifikaci ověřením jinými dostupnými metodami (např. datová schránka, notářské ověření/Czechpoint ověření podpisu na žádosti subjektu, popř. osobně v sídle Společnosti).

6.12. Společnost je oprávněna v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat osobně, nebo prostřednictvím e-mailu. Aktuální kontaktní údaje na osobu pověřenou ochranou osobních údajů: dpo@postsharp.net.